Трябва ви помощ? Обадете ни се: 
+359 876 770 917

Меню
Меню

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

Клиентът има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1)    да е налице явно несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2)    рекламацията да се предяви от Клиента в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3)    да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия /по-конкретно, условията относно връщането на стоката/ и в Закона за защита на потребителите.

При основателна рекламация Дружеството възстановява на Клиента стойността на стоката – предмет на рекламацията;

Клиентът има право да се откаже от поръчката / отказ от сключения договор за онлайн продажба/ в срок от 14 дни, считано от датата, на която е същата е направена. Изключение: По хигиенни съображения електронният магазин не приема връщане на закупено бельо след получаването на Стоката от Клиента.

Връщането на стоката означава, че Клиентът упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Клиента от сключения договор за онлайн продажба:

-       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

-       Клиентът е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

За целта Клиентът следва да използва Уведомление за отказ в писмен вид, което се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

-       В уведомлението за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

-       Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Клиента или на посочено от последния лице; Клиентът отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

стоката е в оригиналната си опаковка;

стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

-       Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Клиентът не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

-       Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на адреса на дружеството.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента, в който той или  посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

Електронният магазин си запазва правото да отказва връщания, заявени или изпратени извън фиксирания срок или на облекла, които не са в състоянието, в което са били получени.

 За неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство, включително Закона за защита на потребителите.

Сравнение на продукти